Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Schoolplan

Op deze pagina kunt u het schoolplan van De Saller vinden. Op De Saller geloven wij in kinderen. Ieder kind is talentvol. De één leert door te doen, de ander door te kijken of na te denken. Ontdekken van je eigen talenten geeft veel vertrouwen en maakt schoolprestaties beter.

Daarom ook de slogan: De Saller, basisschool voor brede ontwikkeling van talent.

Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de periode 2019-2023 voor De Saller. In dit plan is rekening gehouden met de huidige stand van zaken en omgevingsfactoren. Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over onze ambities. Het fundament van de school is goed, de ambities zijn er.

De directie van De Saller heeft dit schoolplan opgesteld met inbreng van de teamleden. Consent, ons schoolbestuur, heeft de nodige input geleverd. De medezeggenschapsraad van De Saller heeft dit schoolplan ingelezen, besproken en ingestemd.

Klik hier voor Het schoolplan 2019-2023

 

Ondersteuningsprofiel

Hieronder vindt u het ondersteuningprofiel van De Saller. In dit document staat hoe wij omgaan met zorgleerlingen. Het ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur binnen ons samenwerkingsverband. Het doel van dit plan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben (passend onderwijs).

Klik hier voor Het ondersteuningsprofiel

Voor meer info zie ook de site van ons schoolbestuur Consent.