Press "Enter" to skip to content

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Ivo Kothman (ouder)
• Gertjan Schurink (ouder, voorzitter)
• Lydia Roossink (ouder)

• Alice Schoester (personeel)
• Heiko Hooiveld (personeel, secretaris)
• Nina Koebrugge-Heimann (personeel)

Peter Blaauwbroek, locatieleider van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur.

Vergaderschema 2020-2021:

  1. Maandag 14 september
  2. Maandag 2 november
  3. Maandag 25 januari
  4. Maandag 29 maart
  5. Maandag 17 mei
  6. Maandag 14 juni

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar mrobsdesaller@consentscholen.nl

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2018-2019

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Saller blikt terug op het schooljaar 2018-2019.

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met een nieuw managementteam, namelijk Nienke Koertshuis – Olde Agterhuis als bovenschools directeur en Peter Blaauwbroek als locatieleider.
Deze ontwikkeling biedt mooie mogelijkheden om van elkaars (De Imenhof, Het Kompas en De Saller) kwaliteiten te profiteren en samen verder te bouwen aan sterk openbaar onderwijs in de gemeente Losser.
Daarnaast heeft het team van OBS De Saller ook versterking gekregen in de vorm van een administratief medewerkster, de docent Engels die nu tevens als onderwijsassistent mag functioneren en een collega die de opleiding onderwijsassistent volgt.

Het afgelopen schooljaar heeft MR zich wederom sterk gemaakt voor het brigadieren. Om zowel kinderen als ouders een veilige oversteek te kunnen bieden, is en blijft een item, waar ook de MR zich hard voor maakt en zal blijven maken. Echter zien we een terugloop qua aantal brigadier-ouders en wordt het steeds moeilijker om alle momenten nog in te kunnen vullen. Vandaar dat de keuze gemaakt is om alle ochtenden wel te brigadieren. Niettemin hopen we door positieve mond-op-mond reclame ouders/verzorgers te kunnen enthousiasmeren om ook deel te nemen.

Hoe kan De Saller de speerpunten: Engels, VierKeerWijzer, PBS en Wetenschap & Techniek nog beter in de markt zetten? Deze vraag stond ook op de agenda van de MR en de mooie uitdaging die hierin ligt voor het nieuwe managementteam. In ditzelfde verband is er intussen een mooie samenwerking met het TCC Losser opgestart, zijn we zeer trots onze gezamenlijke boekenlegger, is de inrichting van de school kritisch tegen het licht gehouden en hebben we wethouder Prins onze prachtige school en werkwijze mogen laten zien. Zo heeft ook Marcel Poppink (voorzitter college van bestuur Consent) de school bezocht en wederom inhoudelijke, sterke lessen bijgewoond en de school geprezen voor de kwaliteiten en het aanwezige enthousiasme.

Daar waar het gaat om veiligheid is er in goed overleg met verschillende partijen gesproken over de verkeerssituatie rondom de school en gymzaal De Havezate. Het gemeenschappelijke doel is en blijft het behouden en uitbreiden van een overzichtelijke verkeerssituatie rondom de school voor de kinderen en alle andere gebruikers. Onder de noemer veiligheid heeft de MR ook gesproken over verschillende protocollen, waarbij te denken valt aan zwemmen en een risico-inventarisatie.

Ook een actuele kwestie als vervangingsbeleid/het lerarentekort was met enige regelmaat onderwerp van gesprek/discussie tijdens de MR-vergaderingen. Sponsoring, invulling ICT, begroting, schoolgids, vragenlijst ouder-tevredenheid (een mooi gemiddelde, waar de school trots op mag zijn), formatie en klimaat hebben net als voorgaande schooljaren een hoge prioriteit binnen de MR gekregen.

Tot slot heeft MR ook nog enkele wijzigingen ondergaan, wat betreft de samenstelling. Ivo Kothman en Nina Koebrugge – Heimann komen de MR versterken en we bedanken Ger Bos voor zijn inzet, tevens als voorzitter. Gertjan Schurink is herkozen en neemt de taak van het voorzitterschap op zich.

In het nieuwe schooljaar wil de MR graag een constructieve bijdrage leveren aan de vele talenten die De Saller biedt voor de kinderen!