Press "Enter" to skip to content

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Ivo Kothman (ouder)
• Gertjan Schurink (ouder, voorzitter)
• Margriet van Kogelenberg (ouder)

• Alice Schoester (personeel)
• Heiko Hooiveld (personeel, secretaris)
• Nina Heimann (personeel)

Peter Blaauwbroek, locatieleider van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur.

Vergaderschema 2018-2019:

  1. Maandag 15 oktober
  2. Dinsdag 4 december
  3. Maandag 28 januari
  4. Maandag 18 maart
  5. Maandag 13 mei
  6. Maandag 24 juni

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar mrobsdesaller@consentscholen.nl

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2017-2018

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Saller blikt terug op het schooljaar 2017-2018.

Een toch wel bijzonder jaar, waarin we afscheid hebben genomen van directeur Liesbeth Dales. Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs mag zij nu genieten van haar welverdiende pensioen. Peter Blaauwbroek en Nienke Koertshuis – Olde Agterhuis hebben respectievelijk succesvol gesolliciteerd op de functie van locatieleider en bovenschoolsdirecteur.

De bijhorende procedures heeft de MR van dichtbij meegemaakt door zitting te nemen in de verschillende commissies, mee te denken/mee te beslissen over profielschetsen etc. In nauw overleg met Consent is er steeds gekeken naar de verschillende opties, met welke spelregels hadden we te maken en hoe zag de tijdsplanning eruit tot de zomervakantie. Het doel (Consent) was om voor de zomervakantie alle vacatures te vervullen naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Daarbij stond altijd voorop om alle sterke eigenschappen van De Saller te behouden en hierop voort te borduren onder leiding van het nieuwe managementteam.

Tijdens de MR-vergaderingen van het afgelopen schooljaar had het bovenstaande een prominente rol op de agenda van de MR. Daarnaast zijn er diverse, extra overlegmomenten geweest in verschillende samenstellingen.

Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling mooie mogelijkheden om van elkaars (De Imenhof, Het Kompas en De Saller) kwaliteiten te profiteren en samen verder te bouwen aan sterk openbaar onderwijs in de gemeente Losser.

Op 11 oktober 2017 hebben we afscheid genomen van Martin. Margriet heeft de de plek van Martin overgenomen en Ger heeft de functie van voorzitter overgenomen.

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 konden, tegen een zeer scherp tarief, een type-cursus volgen om hierdoor hun eigen vaardigheden verder uit te bouwen.
De Saller heeft zich nog duidelijker geprofileerd met het brigadieren. We verzorgen dit alleen, maar het wordt wel steeds lastiger om dit te blijven organiseren. Het item ‘verkeersveiligheid’ blijft hoog op de prioriteitenlijst staan.
Net als het voorgaande schooljaar heeft de MR een leuk en interessant overleg met de leerlingenraad gehad.
Trots heeft de school een nieuwe site in gebruik genomen. We hopen zowel nieuwe als bestaande ouders nog beter te kunnen bedienen en enthousiasmeren voor onze school.
Een van de laatste wapenfeiten is toch wel het kunnen aanstellen van Mariska Dubois als onderwijs-assistent in het kader van ‘extra middelen werkdrukverlaging’.