Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Mathijs Apeldoorn (ouder)
• Lydia Roossink (ouder, voorzitter)
• Jolijn Bruins (ouder)

• Dorien Timpener (personeel, secretaris)
• Heiko Hooiveld (personeel)
• Nina Koebrugge-Heimann (personeel)

Peter Blaauwbroek, locatieleider van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur.

Vergaderschema 2021-2022:

  1. Maandag 13 september
  2. Dinsdag 7 december
  3. Woensdag 2 februari
  4. Dinsdag 19 april
  5. Maandag 23 mei
  6. Donderdag 23 juni

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar mrobsdesaller@consentscholen.nl

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2021-2022

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2021-2022De Medezeggenschapsraad (MR) van De Saller blikt terug op het afgelopen schooljaar.

Bij de start van het nieuwe schooljaar hadden we helaas nog steeds te maken met vraagstukken omtrent COVID-19. In oktober zijn er meer maatregelen rondom corona en ook corona piekenop school. Dit brengt organisatorische vraagstukkenmet zich mee zoals:bijvoorbeeld mondkapjes vanaf groep 6 tot en met 8, thuiswerk voor de kinderen die thuis zitten vanwege coronaenzijn er voldoende invallers als de leerkracht ziek wordt. Bij de inzet van de NPO gelden, zijn er veel leerkrachten ingezet die voorheen in de invalpool zaten.In december kregen we te maken met een drieweekse kerstvakantie.
Hopelijk is er het komende schooljaar minder sprake van corona.

Dit schooljaar hebben we de mogelijkheden bekeken van een schoolbibliotheek. Aan welke voorwaarden het moet voldoen en welke kosten er zijn. Dorien is namens de MR geïnformeerd door de leescoördinator van bibliotheek Losser over de kosten en mogelijkheden. Nina en Dorien gaan komend schooljaar kijken hoe de Saller het leesbeleid nog aantrekkelijker kan maken.

De ouderraad heeft zich dit jaar op een mooie wijze ingezet met een zomermarkt, voor het 25 jarig bestaan van de Saller. Dit was een mooie gelegenheid om de school te laten zien en te promoten. De ouderbijdrage wordt het komende schooljaar verhoogd. Vanwege de algemeen stijgende kosten van de samenleving.

Op het gebied van PR kan geconcludeerd worden dat er veel rondleidingen zijn geweest voor potentiële ouders. Dit geeft weer dat het beleid (managementteam) via sociale media, ouders als ambassadeurs en goede rondleidingen zijn vruchten afwerpt.

Het brigadieren vormde wederom een vast item op de agenda van de MR. Om zowel kinderen als ouders een veilige oversteek te kunnen bieden, is en blijft een item, waar de MR zich hard voor maakt. Echter zien we een terugloop qua aantal brigadier-ouders en wordt het steeds moeilijker om alle momenten nog in te kunnen vullen. Dit jaar is er een actieve werving gewees tmiddels een papieren en online brief voor nieuwe brigadier-ouders bij  De Saller en De Martinus. Wij willen als school deze ondersteuning van verkeersveiligheid blijven bieden en continueren.

Tot slot heeft de MR een wijziging ondergaan qua bezettingen taakverdeling. Ivo heeft afscheid genomen, wij bedanken hem voor zijn inzet. Hij wordt opgevolgd door JolijnBruins-van Hannen, wij wensen haar veel succes in de MR. Lydiais herkozen en blijft voorzitter. Dorien is de nieuwe secretaris.

In het nieuwe schooljaar wil de MR graag een constructieve bijdrage leveren aan de vele talenten die De Saller biedt voor de kinderen!