Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Mathijs Apeldoorn (ouder)
• Lydia Roossink (ouder, voorzitter)
• Jolijn Bruins (ouder)

• Dorien Timpener (personeel, secretaris)
• Heiko Hooiveld (personeel)
• Nina Koebrugge-Heimann (personeel)

Peter Blaauwbroek, locatieleider van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur.

Vergaderschema 2021-2022:

  1. Maandag 13 september
  2. Dinsdag 7 december
  3. Woensdag 2 februari
  4. Dinsdag 19 april
  5. Maandag 23 mei
  6. Donderdag 23 juni

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar mrobsdesaller@consentscholen.nl

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2020-2021

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Saller blikt terug op het afgelopen schooljaar.

Bij de start van het nieuwe schooljaar hadden we helaas nog steeds te maken met vraagstukken omtrent COVID-19. Met name hoe om te gaan met ouders/volwassenen binnen de school. Daarbij kan gedacht worden aan ouders van nieuwe kinderen in groep 1, maar ook: oudergesprekken, informatieavonden en meespeelochtenden. Uiteraard werd er met een schuin oog alvast gekeken naar de naderende feestdagen aan het eind van het kalenderjaar. Gedurende het digitale thuisonderwijs heeft De Saller geprobeerd om zo goed mogelijk de kenmerkende stijl, en vooral ook de persoonlijke benadering, vast te houden. Daarnaast heeft De Saller rekening moeten houden/een compromis moeten vinden als het gaat om noodopvang en het digitale thuisonderwijs inrichten. Dit neemt niet weg dat suggesties (vorm en inhoud) te allen tijde welkom zijn vanuit de expertise van ouders. In het verlengde hiervan zijn het meegeven van een rapport voor kinderen en de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) de revue gepasseerd. De MR heeft een significante bijdrage geleverd aan het positief, kritisch en vooral pragmatisch meedenken over alles wat komt kijken bij het zo goed mogelijk continueren van het onderwijs.

Tevens heeft de MR zich gebogen over geheel andere kwesties, al dan wel/niet met een meer praktisch/maatschappelijk karakter. Bijvoorbeeld de organisatie omtrent de avondvierdaagse, het Sinterklaasfeest, de schoolgids (wat wil je precies uitdragen en hoe wil je dit concreet bereiken), enquête tevredenheid ouders, BSO etc.

Nienke Koertshuis – Olde Agterhuis (bovenschools directeur) heeft de MR meegenomen daar waar het gaat om samenwerking met de drie openbare scholen en de gemeente. Een gezamenlijke studiedag, overleg tussen de locatieleiders of aanschuiven bij overlegmomenten met de gemeente, SKOLO en VCO. De samenwerking met deze disciplines intensiveert en dit zorgt voor korte lijntjes.

Het brigadieren vormde wederom een vast item op de agenda van de MR. Om zowel kinderen als ouders een veilige oversteek te kunnen bieden, is en blijft een item, waar de MR zich hard voor maakt. Echter zien we een terugloop qua aantal brigadier-ouders en wordt het steeds moeilijker om alle momenten nog in te kunnen vullen. Niettemin hopen we, samen met De Martinus, door positieve mond-op-mond reclame ouders/verzorgers te kunnen enthousiasmeren om eveneens deel te nemen. Het is immers een prachtig visitekaartje om leerlingen en ouders/verzorgers dit te kunnen bieden.

Op het gebied van PR kan geconcludeerd worden dat er veel rondleidingen zijn geweest voor potentiële ouders. Dit geeft weer dat het beleid (managementteam) via sociale media, ouders als ambassadeurs en goede rondleidingen zijn vruchten afwerpt.

Tot slot heeft de MR een wijziging ondergaan qua bezetting. Gertjan heeft na vele jaren afscheid genomen. Hij was eerst MR-lid en de laatste jaren heeft hij de rol van voorzitter op zich genomen. Lydia neemt de voorzittershamer over. Daarnaast zal Ivo de MR ook blijven voorzien van zijn kennis en kunde.

In het nieuwe schooljaar wil de MR graag een constructieve bijdrage leveren aan de vele talenten die De Saller biedt voor de kinderen!